Stanowisko badawcze Stanowisko badawcze musi składać się z położonego centralnie odcinka przyspieszania otoczonego zasadniczo płaskim obszarem badawczym.Odcinek przyspieszania musi być nachylony, zaś powierzchnia toru musi być sucha, a hałas wywołany toczeniem się pojazdu powinien pozostawać na niskim poziomie.Powierzchnia toru badawczego musi zgadzać się z wymaganiami ujętymi w .

miernik decybeli online dating-7miernik decybeli online dating-60

▼M9 Opony używane podczas badań wybierane są przez producenta pojazdu i są zgodne z praktyką handlową oraz dostępne w obrocie; odpowiadają one jednemu z oznaczeń rozmiaru opon (patrz ppkt 2.17 załącznika II do dyrektywy Rady 92/23/EWG ( spełniają one wymogi dyrektywy 89/459/EWG dotyczące minimalnej głębokości bieżnika opony; dla pojazdów innych kategorii minimalną głębokość bieżnika opony określa dyrektywa 89/459/EWG stosowana tak, jakby pojazdy te wchodziły w zakres tej dyrektywy.

Opony muszą być napompowane do odpowiedniego ciśnienia dla masy badanego pojazdu.

Żadne Państwo Członkowskie nie może, z powodów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego odmówić lub zabronić sprzedaży, rejestracji, wprowadzenia do użytkowania oraz korzystania z wszelkich pojazdów, których poziom hałasu i układ wydechowy spełnia wymagania załącznika I. Żadne Państwo Członkowskie nie może, z powodów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego, zabronić wprowadzania do obrotu układu wydechowego lub dowolnej części składowej tego układu, traktowanego jako oddzielne urządzenie techniczne w rozumieniu , przyjmowane są zgodnie z procedurą ustanowioną w art.

13 dyrektywy Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie osiemnastu miesięcy od jej notyfikacji i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Do mikrofonu może być przymocowana odpowiednia osłona przeciwwietrzna pod warunkiem, że uwzględni się jej wpływ na czułość i właściwości kierunkowe urządzenia.

Stan pojazdu Podczas pomiarów pojazd musi znajdować się w stanie gotowym do jazdy, jak określono w sekcji 2.6 załącznika I do dyrektywy 70/156/EWG, bez przyczepy lub półprzyczepy, z wyjątkiem pojazdów, które nie nadają się do demontażu.

II, Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC). Pomiary muszą być przeprowadzane przy użyciu miernika poziomu hałasu o krótkim czasie reakcji i korygowane według krzywej A, także opisanych we wspomnianej publikacji.

Na początku i na końcu każdej serii pomiarów, miernik poziomu hałasu należy poddać kalibracji, zgodnie ze wskazówkami producenta, za pomocą stosownego źródła dźwięku (np. Jeżeli poziom błędów zarejestrowany podczas kalibracji miernika przekracza 1 d B, badania należy uznać za nieważne.

Tor badawczy musi być tak położony, aby między źródłem dźwięku a mikrofonem znajdowało się pole wolne od hałasu o poziomie wyższym niż 1 d B.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli w promieniu 50 m od środka odcinka przyspieszania nie ma żadnych dużych obiektów odbijających dźwięk, takich jak: płoty, skały, mosty czy budynki.

It could be something as simple as a run away script or learning how to better use E-utilities, for more efficient work such that your work does not impact the ability of other researchers to also use our site.